Skip to main content

Veelgestelde vragen

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over Stadshavens.

Voorzieningen

Welke voorzieningen komen er in Stadshavens?

Er komt circa 30.000 m2 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Dit kunnen kantoren en winkels zijn, maar bijvoorbeeld ook een bibliotheek. We proberen een aanvulling te zijn op de voorzieningen die er al zijn in de omgeving. 

Wonen en werken

Hoeveel nieuwe woningen komen er in Stadshavens?

In het gebied tussen Eemskanaal Noordzijde, Balkgat, Damsterdiep en de jachthaven komen 2.400 nieuwe woningen.Daarnaast zijn er plannen voor woningbouw op de Certe-locatie aan het Damsterdiep en de brandweer- en politielocaties aan de Sontweg. In totaal gaat het om 3.300 woningen in het plangebied Stadshavens.  

Wat voor soort woningen komen er (koop / huur)?

Stadshavens wordt een wijk voor iedereen, met verschillende woningtypen. Zo komen er 15% sociale huurwoningen en 10% middenhuurwoningen, maar ook koopwoningen in verschillende prijsklassen. 

De huurprijs per maand van een sociale huurwoning is maximaal 808,06 euro (prijspeil 2023). 

Wat voor voorzieningen komen er?

In het gebied komen vooral wijkgerichte voorzieningen: kleine winkels, horeca, een huisartsenpost, en een kinderopvang. Voorzieningen als scholen en een supermarkt liggen op loop- en fietsafstand in de Oosterparkwijk. De eerste bewoners in Stadshavens maken daar gebruik van. We houden in gaten of de voorzieningen goed blijven aansluiten op de behoefte. 

Kan ik al een woon- of werkruimte kopen of huren in het gebied?

Nee, hiervoor is het nog te vroeg. Schrijf je in voor de nieuwsbrief, dan brengen we je op de hoogte zodra er iets beschikbaar komt.  

Wat is er bekend over de bouwhoogtes?
Stadshavens wordt stedelijk. Dit betekent dat er hoger gebouwd mag worden. In het voorontwerp-omgevingsplan staat:
  •  Aan het Damsterdiep 5 tot 9 lagen
  • Aan de kade 5 tot 10 lagen met mogelijk accenten tot 15 lagen
  • Op de kop van het Havenpark mag een blikvanger komen van maximaal 21 lagen

Toekomstig aanbod

Wanneer kan ik me inschrijven voor een woning?

We zijn nu bezig met de voorbereidingen. Je kunt je alvast via onze website inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan houden wij je op de hoogte waar en wanneer je je kan inschrijven voor een woning. 

Openbare ruimte

Wat gebeurt er met de jachthaven?
De jachthaven zal ingepast worden in de plannen.
Wat voor groen komt er in het gebied?

Stadshavens wordt een groen gebied. Op de plek van de zandoverslag bij de Sontbrug leggen we een groot nieuw park aan: het Havenpark. Het Damsterdiep verandert in een stadslaan met bomen aan beide zijden van de weg. We vergroenen ook de kade langs het Eemskanaal en het gebied bij Oostersluis. Verder zorgen we ervoor dat elk deelgebied minimaal één groen binnenhof krijgt. De binnenhoven richten we in als stadstuinen   met veel groen, bomen en minimale verharding. 

Wat zijn de plannen voor het Damsterdiep?

Het Damsterdiep verandert in een groene stadslaan. De weg wordt groener en veiliger, met middenbermen, veilige oversteekplaatsen en meer bomen aan beide zijden van de weg. Bovenaan deze pagina zie je een impressie van hoe het er uit kan komen te zien. 
We brengen ook het water terug naar het Damsterdiep. Dat doen we met ‘bakken’ die het regenwater opvangen.

Komt er een havenkwartier in de Deense Haven?

De gemeente gaat onderzoeken of een levendig nautisch kwartier in de Deense Haven – de haven naast het geplande Havenpark – haalbaar is. Dit onderzoek start naar verwachting in het voorjaar van 2024. 

Komt er ook een hondenuitlaatplaats?

Dat staat nog niet in de plannen. Er is in ieder geval genoeg groenvoorziening om je hond aangelijnd uit te laten.

Wat betekent het water aan het Damsterdiep op de plankaart?

Op de plek waar vroeger het Damsterdiep stroomde, wordt nu waterberging georganiseerd. Stadshavens loopt af van het Eemskanaal richting het Damsterdiep. Het overtollige water gaat naar de waterberging, die deels versteend is en deels natuurlijk. De kant van het Damsterdiep wordt een natuurlijke oever. Er staat dus niet altijd water in. Zie ook de artist impression van het Damsterdiep.

Komen er ook ligplaatsen in Stadshavens?

In Stadshavens zijn er ligplaatsen voor maximaal 8 grote varende schepen. Daarnaast zijn er maximaal 2 passagiersschepen toegestaan. 

Wat is de fasering van de aanpak van het Damsterdiep?

Het Damsterdiep is het eerste onderdeel van Stadshavens dat aangepakt wordt. In het voorjaar van 2023 hebben we bestaande bomen langs het Damsterdiep voorgestoken. Zo zijn de bomen straks te verplaatsen en behouden we bestaand groen.

Vervolgens starten we in 2025 met het bouwrijp maken (aanleg warmteleidingen, riolering en nieuwe kabels en leidingen) van de rijweg langs het Eemskanaal, van de Oosterhavenbrug tot aan de Berlagebrug.

Vanaf 2026 staat de reconstructie van het eerste deel van het Damsterdiep, van de Europaweg tot aan de Zaagmuldersweg gepland. De reconstructie bestaat onder andere uit de aanleg van waterpartijen, fietspaden, wegen en de aanplant van bomen. Vanaf 2028 verwachten we het tweede deel van het Damsterdiep tot aan de E. Ruggeweg te kunnen reconstrueren. Met deze werkzaamheden zijn we waarschijnlijk tot 2031 bezig.

Waarom komt het Havenpark op de plek van de zandoverslag?

De zandoverslag en de pier hebben een unieke plek in het gebied, met uitzicht over het grote water, maar ook direct aan de kades. 

Verkeer en parkeren

Hoeveel extra verkeer komt er?

Op dit moment is Stadshavens een bestaand bedrijventerrein waar veel verkeer op afkomt. We gaan ervan uit dat het verkeer met de komst van de nieuwe wijk toeneemt. Dit is onderzocht, de uitkomsten zijn terug te lezen in het milieueffectrapport (MER).

Hoeveel parkeerplaatsen komen er in het gebied?

Auto’s worden straks niet meer geparkeerd op straat. Dit kan alleen in de ondergrondse en bovengrondse parkeergarages. Om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn, gaan we in eerste instantie uit van 1 parkeerplaats per woning. Voor elk deelgebied gaan we bekijken of dit noodzakelijk is. We willen zoveel mogelijk mensen met het openbaar vervoer, de fiets en te voet laten reizen. 

Komen er voldoende fiets- en wandelpaden?

We zorgen voor goede verbindingen tussen Stadshavens en de omliggende stadsdelen, zodat de wijk onderdeel wordt van de omgeving. De voetgangersroutes in het gebied sluiten aan op de Oosterparkwijk en het Sontweggebied. En op beide kades komen fietsroutes voor een goede verbinding met de binnenstad. 

Waar komt de fietsbrug?

De fiets- en voetgangersbrug komt in het hart van Stadshavens, ongeveer in het midden tussen de Oosterhavenburg en de Berlageburg. De definitieve locatie is nog niet bekend.

Waar komen de oversteekplaatsen in het Damsterdiep?

De belangrijkste oversteekplaatsen komen ter hoogte van de Zaagmuldersweg en de Oliemuldersweg.


Gebied en omgeving

Wat betekenen de plannen voor bewoners uit de omgeving?

Voor omwonenden kan zo’n grote gebiedsontwikkeling dichtbij spannend zijn. Er gaat veel veranderen. We betrekken de omwonenden goed bij de werkzaamheden en de planning. Stadshavens biedt voor de omliggende wijken ook allerlei kansen. Mensen uit de buurt kunnen straks veel makkelijker bij het water komen. De kade en het Havenpark worden  heerlijke plekken om te wandelen en te verblijven. En met het nieuwe woningaanbod ontstaan er ook doorstroommogelijkheden. 

Wat gebeurt met cultureel erfgoed?

Monumenten en een aantal karakteristieke panden in het gebied blijven behouden. Dit geldt in elk geval voor het EMG-gebouw, de COVA-schoorsteen en de zakkenloods.

Blijft het Betonbos?

Het Betonbos kan niet behouden blijven. De bomen staan op een betonnen plaat, waardoor ze niet goed geworteld zijn in de grond. Vanwege het gevaar voor omvallende bomen of afbrekende takken, is het bos voor een gedeelte al gesnoeid en gekapt. Bomen die kunnen blijven staan, proberen we in te passen in de nieuwe wijk. 

Wat gebeurt er met de bewoners van het Betonbos?

De gemeente en ontwikkelaar VanWonen (eigenaar van het Betonbos) zijn in gesprek met de bewoners van het Betonbos. De verwachting is dat de bewoners verhuizen kort nadat het omgevingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad.

Hoe lang kunnen de huidige bewoners en ondernemers in het gebied blijven?

De situatie kan voor elke huurder of gebruiker anders zijn. Huurders kunnen hierover het beste contact opnemen met hun verhuurder. Voor algemene vragen over de plannen voor Stadshavens kunnen huurders en gebruikers terecht bij het informatiecentrum Stadshavens. 

Bouw en werkzaamheden

Welke overlast krijgen we van de bouw?

Dat is nog niet bekend. Bij werkzaamheden die overlast kunnen geven lichten we omwonenden tijdig in. Nieuws over actuele werkzaamheden is te vinden op Werkzaamheden.

Komen er tijdens de bouw panden leeg te staan?

We sluiten niet uit dat panden tijdelijk leeg komen te staan, maar we zien erop toe dat gebouwen in nette staat blijven tot ze worden gesloopt.

Hoe houden jullie het gebied tijdens de bouw aantrekkelijk?

De ontwikkelende partijen willen het gebied graag representatief houden tijdens de bouw. Hoe ze dat gaan doen moet nog worden uitgewerkt. Suggesties en ideeën voor de tijdelijke invulling zijn welkom! Mail naar info@stadshavens.nl 

Hoe houden jullie rekening met bestaande bebouwing in de omgeving tijdens de bouw?

Bij sloop- en bouwwerkzaamheden houden we ons aan de daarvoor gestelde regels. Dat betekent dat we de bouwhinder zoveel mogelijk proberen te beperken. In sommige gevallen wordt bijvoorbeeld een bouwkundige opname gedaan. 

Planning

Welke stappen worden doorlopen bij de planvorming?

Voordat de werkzaamheden starten, moeten er nog een groot aantal stappen worden gezet. Omwonenden, huidige huurders en gebruikers, belangenorganisaties en andere geïnteresseerden betrekken we daar telkens bij.

  • Begin 2023 starten de planologische procedures voor het omgevingsplan en het Milieueffectrapport (MER). Hierover worden omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen uitgebreid geïnformeerd en krijgen zij de mogelijkheid om te reageren.
  • Stadshavens wordt in fases, van west naar oost, ontwikkeld. Voor de deelgebieden maken we steeds een uitgewerkt plan. We betrekken de omgeving bij de planuitwerking. 
  • De bouw kan op z’n vroegst in 2024 starten, als de planologische procedures voorspoedig zijn verlopen. De voorbereidende werkzaamheden starten al eerder, bekijk de Werkzaamheden voor meer informatie.
Wanneer gaan de eerste woningen in aanbouw?

Dit zal op z’n vroegst in 2025 zijn, als de planologische procedures voorspoedig zijn verlopen. De voorbereidende werkzaamheden starten al in 2024. 

Communicatie en participatie

Hoe worden bewoners en andere betrokkenen geïnformeerd?

Omwonenden en huidige bewoners van het gebied betrekken we zoveel mogelijk bij de plannen. We voeren regelmatig gesprekken met stakeholders in het gebied. Hieronder de belangrijkste punten:

  • September 2020: Informatie over het Akkoord op Hoofdlijnen en eerste contouren van het plan naar omwonenden, huidige huurders, en belangenorganisaties (huis-aan-huiskrant en informatiebijeenkomsten).
  • Eind 2020: Klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van bewonersverenigingen.
  • 1e kwartaal 2021: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage voor reactie. In het NRD staat hoe we het Milieueffectrapport (MER) maken om de milieueffecten van de nieuwe wijk te onderzoeken. 
  • 2023: Start planologische procedures omgevingsplan en MER. Omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden krijgen uitgebreide informatie en kunnen reageren. 

Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Stel je vraag via info@stadshavens.nl